eLukion sanastoa

Arviointiviikko

Arviointiviikko tarkoittaa jakson viimeistä viikkoa, jolloin järjestetään jakson aikana pidettyjen kurssien loppukokeet. Arviointiviikolla ei ole lähiopetusta eikä päivystyksiä. Kokeita voidaan pitää verkossa (Moodle, Abitti ja kustantajien koeympäristöt) tai paperikokeina. Mikäli koetta on tultava tekemään koululle, opiskelija tulee kokeeseen siihen eLukion kouluun, johon hän on ilmoittautunut. Oulun kaupungin päivälukiolaiset ja ammattilukiolaiset tekevät kokeet aina joko Lyseolla tai aikuislukiolla.

Jakso

Lukuvuosi on jaettu kuuteen jaksoon. Jokaista jaksoa varten opiskelija valitsee kurssitarjotimelta ne kurssit, joita hän opiskelee. Jokaiselle kurssille tulee ilmoittautua Wilma-järjestelmän kautta ilmoitettuun määräpäivään mennessä.

Kurssi

Oppiaineen kurssi on 28 oppituntia sisältävä kokonaisuus, joka arvioidaan numeroasteikolla 4-10 tai suoritusmerkinnällä S. Jokaisen kurssin arviointi on muista kursseista  riippumaton. Etäopetuksen muodot vaihtelevat kursseittain. Yksi kurssi sisältää tavallisesti 200 minuuttia opetusta AC-verkkokokousjärjestelmän avulla, etäopiskelua, etätehtävien tekemistä, opettajan ohjausta päivystysaikoina (tavallisesti AC:ssa, sähköpostitse tai puhelimitse), kurssikokeen ja kokeen palautuksen eli ajan, jolloin voit kysyä opettajalta kokeesta, arvioinnista jne. 

Pakollinen kurssi

Kaikille opiskelijoille yhteisiä eli pakollisia kursseja on oppiaineittain vaihteleva määrä (1-10). Opiskelijan tulee lukion oppimäärän suorittaakseen opiskella kaikki ohjelmaansa kuuluvien oppiaineiden valtakunnalliset pakolliset kurssit. Pakollinen kurssi arvioidaan numeroasteikolla 4-10.

Syventävä kurssi

Valtakunnallisten pakollisten kurssien lisäksi aineen oppimäärään voi kuulua valtakunnallisia syventäviä kursseja. Joidenkin aineiden oppimäärissä ei ole ollenkaan pakollisia kursseja. Opiskelija päättää itsenäisesti, mitä valtakunnallisia syventäviä kursseja hän ottaa opiskeluohjelmaansa. Syventävä kurssi arvioidaan numeroasteikolla 4-10. 

Koulukohtainen kurssi

Useimmissa oppimäärissä on valtakunnallisten pakollisten ja/ tai syventävien kurssien lisäksi koulukohtaisia kursseja. Kaikkia opetussuunnitelmaan merkittyjä koulukohtaisia kursseja ei tarjota verkoston tarjottimella. Koulukohtainen kurssi arvioidaan numeroasteikolla 4-10 tai suoritusmerkinnällä S sen mukaan, miten opetussuunnitelmassa kunkin koulukohtaisen kurssin kohdalla on sanottu. 

Kurssitarjotin

Kurssitarjottimelle on merkitty lukuvuosittain tarjottavat kurssit. Tulee huomata, että kussakin jaksossa voi valita kultakin koodilta B, C, D  ja E  yhden kurssin. Mikäli on välttämätöntä valita kaksi kurssia samalta koodilta, tulee loppukokeen järjestelyjen vuoksi asiassa neuvotella kurssien opettajien ja oman koulun koejärjestelyvastaavan kanssa. Jotta olisi mahdollista välttyä tällaisilta päällekkäisyyksiltä, kannattaa suunnitella koko lukuvuoden kurssivalinnat jo ennen ensimmäisen jakson alkamista. 

Lukujärjestyskoodit

Oppitunnit ja päivystykset noudattavat lukujärjestyskoodiaikoja B, C, D ja E .

B-koodi: ma/ke klo 17 - 19
C-koodi: ti/to klo 17 - 19
D-koodi: ma/ke klo 19 - 21
E-koodi: ti/to klo 19 - 21

Wilma

Wilma on www-ympäristö, jossa ilmoittaudutaan kursseille tiettyyn jaksojärjestyksessä merkittyyn päivään mennessä. Wilmassa voit lähettää viestejä opettajalle ja tarkistaa suoritettujen kurssien arvosanat.

Moodle

Moodle on www-ympäristö, jossa on kursseittain esillä kaikki opiskeltavaan kurssiin liittyvät asiat.

Kurssisuunnitelma

Kurssin opettaja laatii Moodleen kurssisuunnitelman, jossa on seikkaperäisesti selostettuna kaikki kurssiin liittyvät asiat.

Loppukoe

Kurssin päättökoe, joka pidetään arviointiviikolla kurssin koodin mukaisena päivänä.

Uusintakoe

Uusintakoe on loppukoe, joka pidetään erillisinä uusintakoepäivinä. Uusintakokeessa on mahdollisuus suorittaa hylätty tai puuttava koe. Hylätyn kurssiarvosanan voi yrittää korottaa uusintakokeessa yhden kerran. Saman kurssin voi uusia vain yhden kerran.  Katso ohjeet uusintakokeeseen osallistumisesta

Itsenäinen työskentely

Itsenäinen työskentely tapahtuu opettajan ohjeistuksen mukaan oppikirjoihin ja muuhun opiskelumateriaaliin perehtymällä. Jokainen opiskelija voi itse valita hänelle parhaiten sopivan opiskelupaikan ja -rytmin. Itsenäisen työskentelyn tueksi opettaja laatii opiskelua tukevaa lisämateriaalia. Opiskelija voi myös hyödyntää opetusohjelmia, videoita sekä Internetin palveluja. Opettaja ohjaa ja neuvoo opiskelijaa itsenäisen työskentelyn aikana ja antaa tarvittaessa tukiopetusta puhelinpäivystysaikoina, sähköpostin välityksellä ja verkkopohjaisen oppimisympäristön kautta.

Oppitunti

Oppitunnit toteutetaan Adobe Connect -verkkokokousjärjestelmän avulla.  Oppitunti tarkoittaa käytännössä sitä, että opiskelija ja opettaja ovat usein eri paikkakunnilla ja tapaavat toisensa internetin välityksellä AC-verkkokokousjärjestelmän kautta.  Oppituntien ajankohdat näkyvät  kunkin kurssin tiedoissa Moodle-oppimisympäristössä. Oppitunneilla käsitellään kurssin keskeisimpiä kohtia ja opiskelijoiden mieleen nousseita kysymyksiä.

Ohjaus

Ohjaus tarkoittaa kaikkea opiskeluun liittyvää yksilöllistä ohjausta. Se käsittää siten esim. opiskelun yleiseen järjestelyyn, opiskeluohjelman valintaan, opiskelutapoihin ja -menetelmiin sekä eri aineiden opiskeluun liittyvän ohjauksen ja neuvonnan.  eLukion oppilaitokset järjestävät omille opiskelijoilleen yleistä opintojen ohjausta. Kurssin opettaja on kaikkien kurssille osallistuvien opiskelijoiden käytettävissä opiskeluun liittyvissä asioissa aina päivystysaikoina. Opettajalle voi lähettää myös sähköpostia kurssin liittyvissä asioissa. Ohjausta saadakseen opiskelijan tulee olla aktiivinen, ja pyrkiä ottamaan yhteys suoraan siihen henkilöön, jonka ohjaukseen on tarvetta.


eLukio - lukio-opintoja netin kautta